UCHWAŁA NR XLVI/338/22

RADY MIEJSKIEJ  ANNOPOL

z dnia 9 września 2022 r.
 

W sprawia nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Annopolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479)

 

RADA MIEJSKA
uchwala: 

§ 1. Nadaje statut Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Annopolu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Annopola

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 12 października 2016 roku w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Annopolu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                                          Zenobia Jarmuła

 

STATUT
MIEJSKO – GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ
W  ANNOPOLU

 

Rozdział   I 

Przepisy  ogólne

§1

 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu zwana dalej „Biblioteka” działa na podstawie:
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z  2019 r.   1479 z póżn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.  z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 rok poz. 217
  z późn. zm.),
 6. Niniejszego statutu.

§2 

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Annopol.
 2. Bezpośredni nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje Burmistrz Annopola.
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, realizująca zadania biblioteki powiatowej.

§3

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora.

§4 

Siedzibą Biblioteki jest Annopol ul. Rynek 1, a terenem jej działania Gmina Annopol.

§5 

Biblioteka używa pieczęci:

 1. podłużnej o treści:

„Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu,  23-235 Annopol,
ul. Rynek 1, NIP:715-17-18-874, tel. 156490599”

 1. owalnej do identyfikacji zbiorów o treści:

„Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu”. 

 

Rozdział  II

Cele  i  zadania  biblioteki

§6 

 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych
  i informacyjnych społeczeństwa, rozwojowi kultury oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i nauki.
 2. Biblioteka zapewnia mieszkańcom Gminy Annopol dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.

§7 

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy :

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.
 2. Udostępnienie zbiorów na miejscu i wypożyczanie do domu.
 3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie Gminy Annopol.
 4. Organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, książkę
  i czytelnictwo.
 5. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w zakresie rozwijania   i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.
 6. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
 7. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki przez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie. 

 

Rozdział  III 

Organy  Biblioteki  i  jej  organizacja

§8 

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Annopola.
 3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§9 

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.
 3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
 4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane jest w oparciu o Regulamin wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Annopolu.

§10

Biblioteka prowadzi filię:

 1. Filia Biblioteki w Grabówce,
 2. Filia Biblioteki w Kosinie,
 3. Filia Biblioteki w Świeciechowie.

§11

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Biblioteki,  po zaopiniowaniu przez  Burmistrza Annopola.

 

Rozdział  IV

 

Gospodarka  finansowa  Biblioteki

§12 

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
 4. Dochodami własnymi Biblioteki są również darowizny, fundusze przekazywane na rzecz Biblioteki przez osoby fizyczne, instytucje  i podmioty gospodarcze.

§13 

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów określonych przepisami prawa, w tym dotacji otrzymywanej z budżetu Gminy Annopol, oraz z innych źródeł.
 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska.

§14 

Nadzór nad prawidłowością prowadzenia gospodarki finansowej sprawuje Burmistrz Annopola, który jest również organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe.

 

Rozdział  V 
Przepisy  końcowe

§15 

 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Miejska.
 2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.