Statut

Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/16
Rady Miejskiej w Annopolu
z dnia 12 października 2016 r.

STATUT
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ANNOPOLU

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu zwana dalej „Biblioteka” działa na
podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012r. poz. 642 z póź.
zm.),
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn .zm.),
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446),
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (D.U. z 2013r. poz.
885, z póź. zm.),
5) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047).
6) Niniejszego statutu.

§ 2

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Annopol.
2. Bezpośredni nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje
Burmistrz Annopola.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki, która wchodzi w skład
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna
w Kraśniku, realizująca zadania biblioteki powiatowej.

§ 3

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury,
prowadzonego przez Organizatora.

§ 4

Siedzibą Biblioteki jest Annopol, a terenem jej działania Gmina Annopol.

§ 5

Biblioteka używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:
„Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 1,
23-235 Annopol,
tel./fax: 015 86 13 161”
oraz owalnej do identyfikacji zbiorów o treści:
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu.

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

§ 6

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych
i informacyjnych społeczeństwa, rozwojowi kultury oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy i nauki.
2. Biblioteka zapewnia mieszkańcom Miasta i Gminy Annopol dogodny dostęp do
materiałów bibliotecznych i informacji.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy :
1) Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.
2) Udostępnienie zbiorów na miejscu i wypożyczanie do domu.
3) Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie Miasta
i Gminy Annopol.
4) Organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, książkę
i czytelnictwo.
5) Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w zakresie
rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.
6) Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
7) Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki przez wykorzystywanie
nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§ 8

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie
potrzeb
środowiska.

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Annopola.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 10

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz
obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin
związanych z jej działalnością.
2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do
zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
3. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalone są w oparciu o Regulamin
wynagradzania Pracowników Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Annopolu.

§ 11

Bibliotekę tworzą:
1) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu,
2) Filia Biblioteki w Grabówce,
3) Filia Biblioteki w Kosinie,
4) Filia Biblioteki w Świeciechowie.

§ 12

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny ustalony
przez Dyrektora Biblioteki, po zaopiniowaniu przez Burmistrza Annopola.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 13

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony
przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadą efektywności ich wykorzystania.
4. Dochodami własnymi Biblioteki są również darowizny, fundusze przekazywane na
rzecz Biblioteki przez osoby fizyczne, instytucje i podmioty gospodarcze.

§ 14

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych
przychodów określonych przepisami prawa, w tym dotacji otrzymywanej z budżetu
Miasta i Gminy Annopol, oraz z innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska.

§ 15

Nadzór nad prawidłowością prowadzenia gospodarki finansowej sprawuje Burmistrz
Annopola, który jest również organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 16

Statut nadaje Bibliotece Rada Miejska.
Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.