Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
W MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ANNOPOLU

I. ZASADY KORZYSTANIA:

1. Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy użytkownicy po zapoznaniu się z regulaminem. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
2. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego użytkownik ma obowiązek wpisać się do Rejestru Odwiedzin w Czytelni Internetowej.
3. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
4. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania pomocy użytkownikowi podczas korzystania z komputera. (Może udzielić pomocy jeżeli aktualnie dysponuje czasem.)
5. Użytkownik może korzystać z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych oraz z Internetu.
6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowych wynosi 0,5 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych praca przy komputerze czas może zostać wydłużony. Pierwszeństwo korzystania mają osoby poszukujące informacji do celów edukacyjnych.

II. UŻYTKOWNIKOWI ZABRANIA SIĘ:

1. Wykorzystywania komputera do gier i zabaw. Wyjątek stanowią gry i zabawy znajdujące się na stronach przeznaczonych dla dzieci oraz nie wymagające instalacji.
2. Otwieranie stron internetowych zawierających informacje o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.
3. Zakładanie własnych katalogów na dyskach, oraz korzystania z własnych nośników (np. płyty CD, dyskietki).
4. Instalacji jakichkolwiek danych na dyskach twardych oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemów operacyjnych.
5. Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
6. Spożywania posiłków i picia napojów oraz w stanie nietrzeźwości.

III. POSZANOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I NOŚNIKÓW INFORMACJI:

1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz nośników informacji.
2. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji.
3. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenia lub uszkodzenia zestawu komputerowego. Jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Za uszkodzenia użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE:

1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu lub w sposób rażący narusza je może być pozbawiony prawa do korzystania ze stanowiska komputerowego na czas określony lub bezterminowo.
2. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania korzystania ze stanowiska komputerowego w przypadku naruszenia regulaminu.
3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w zależności od potrzeb wynikających z korzystania w czytelni internetowej.