Deklaracja dostępności


Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.annopol.info oraz katalogu biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Dla strony biblioteka.annopol.info skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKA.ANNOPOL.INFO SPEŁNIA WYMAGANIA W 99.86%
(GDZIE 100% JEST WYNIKIEM NAJWYŻSZYM MOŻLIWYM DO UZYSKANIA)

Strona internetowa biblioteka.annopol.info jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dla strony katalogu biblioteki została wykonana na podstawie samooceny.

Strona internetowa katalogu biblioteki jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
• Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis (tekst alternatywny)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 03.03.2021
 •  

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Matwiej, agnieszka.matwiej@biblioteka.annopol.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158613161.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@biblioteka.annopol.info

  Organ nadzorujący:
  Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Annopolu

  Adres:
  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu
  ul. Rynek 1,
  23-235 Annopol

  E-mail: kontakt@biblioteka.annopol.info
  Telefon: 15 8613161

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu ul. Rynek 1

  • Biblioteka mieści się na paterze przy w zabudowie szeregowej ul. Rynek 1
  • Wejście do biblioteki wprost z chodnika 3 stopnie wyżej posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
  • Brak informacji głosowych i pętli edukacyjnych
  • Parking ogólnodostępny
  • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w niedużej odległości od wejścia
  • Możliwy wstęp z psem
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  Filia Biblioteki w Grabówce

  • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce
  • Wejście na klatkę schodową nie wymaga użycia domofonu
  • Budynek posiada klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
  • Brak windy i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami
  • Brak pochylni, platform, windy, informacji głosowych i pętli edukacyjnych
  • Parking ogólnodostępny
  • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w niedużej odległości od wejcia
  • Możliwy wstęp z psem
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  Filia Biblioteki w Kosinie

  • Biblioteka mieści się na parterze w budynku wolnostojącym przy Ośrodku Zdrowia w Kosinie
  • Drzwi wejściowe wprost z chodnika,
  • Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
  • Parking ogólnodostępny
  • Miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami z drugiej strony budynku
  • Możliwy wstęp z psem
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  Filia w Świeciechowie

  • Biblioteka mieści się na paterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeciechowie
  • Drzwi wejściowe wprost z chodnika, wejście znajduje się 7 stopni wyżej
  • Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
  • Parking ogólnodostępny
  • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
  • Możliwy wstęp z psem
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  Dodatkowe informacje

  Strona biblioteka.annopol.info nie blokuje żadnych skrótów klawiszowych, oprócz skrótu CONTROL+U który służy wywołaniu MENU DOSTĘPNOŚCI. Istnieje możliwość do korzystania z nawigacji klawiaturą, dodano przycisk SKIP CONTENT, który umożliwia pominięcie menu strony i przejście do głównej treści (pojawia się on tylko podczas korzystania z nawigacji klawiaturą).

  Ułatwienia dostępne na stronie biblioteka.annopol.info to:

 • wysoki kontrast
 • lekki kontrast
 • brak kolorów
 • odwrócone kolory
 • podświetlenie linków
 • powiększanie tekstu
 • zwiększanie odstępu między literami
 • zatrzymanie migających animacji na stronie
 • zmiana czcionki na przyjazną dyslektykom
 • zmiana czcionki na łatwą do czytania
 • powiększenie kursora
 • maska do czytania
 • przewodnik do czytania
 • zmiana wysokości odstępu między liniami tekstu